logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344
 

 

Prawo cywilne

 • sporządzanie pozwów, apelacji, odwołań, sprzeciwów i innych pism procesowych w sprawach finansowych;
 • sprawy o zapłatę –  także w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy dotyczące zobowiązań wynikających z umów - niewykonania i nienależytego wykonania umów, renegocjacji umów, unieważnienia umów pozornych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • umowy cywilno-prawne – umowa najmu i dzierżawy, umowa zlecenia i umowa o dzieło, umowa kupna-sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy o roboty budowlane i in.;
 • sprawy egzekucyjne – sprawy o eksmisję, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne;

 

Prawo nieruchomości

 • doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących ochrony prawa własności, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, służebności - służebności przesyłu, sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, sprawy o naruszenie posiadania, z zakresu prawa lokalowego i prawa spółdzielczego;

Ochrona dóbr osobistych

 • doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób(zniesławienie, pomówienie);

Prawo rodzinne i spadkowe

 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego – sprawy o rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, sprawy o alimenty, podział majątku małżonków, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty i sprawy o ubezwłasnowolnienie, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskich, sprawy o przysposobienie, ustalenie ojcostwa;
 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw spadkowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, dotyczących uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, unieważnienia testamentu;

Prawo pracy

 • sprawy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenia odszkodowania z tytułu braku wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, wypłaty odprawy;
 • redagowanie i opiniowanie umów o pracę, umów – zlecenie, umów o dzieło;

Prawa pacjenta

 • reprezentowanie pacjentów lub zakładów opieki zdrowotnej w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych,  dotyczących  roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych;

Prawo karne

 • Europejski Nakaz Aresztowania;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesach karnych, w tym:
 • przestępstwa przeciwko mieniu – przywłaszczenie, kradzież, rozbój;
 • przestępstwa związane z obrotem gospodarczym – oszustwo finansowe, przywłaszczenie, przestępstwa skarbowe, oszustwo ubezpieczeniowe, utrudnianie egzekucji komorniczej;
 • przestępstwa dotyczące posiadania narkotyków;
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – naruszenie nietykalności, napaść na funkcjonariusza publicznego, o pobicie;
 • przestępstwa dotyczące posiadania nielegalnego oprogramowania;
 • przestępstwa komunikacyjne – spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, spowodowanie katastrofy komunikacyjnej, jazda po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
 • uchylanie się od płacenia alimentów;
 • stalking;

 

 

 • Obsługa prawna przedsiębiorców indywidualnych w ramach bieżącej działalności gospodarczej oraz obsługa prawna spółek prawa handlowego – doradztwo dotyczące tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego oraz doradztwo prawne w ramach bieżącej działalności gospodarczej;
 • Reprezentacja procesowa przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy:

               - sprawy o zapłatę;
               - dochodzenie roszczeń wynikających z umów handlowych;
               - sprawy związane z nieruchomościami;
               - ochrona praw związanych z własnością intelektualną, umowy z zakresu prawa autorskiego                - licencje, przeniesienie praw autorskich, umowy z zakresu transferu nowych technologii (IT);

 • Przygotowywanie umów handlowych, OWU, wzorce umów konsumenckich i dokumentów wewnątrzzakładowych;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • Windykacja należności od dłużników;
klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG