logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

dotpay

Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin korzystania z serwisu E-Kancelaria www.adwokatkaminski.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia przez Kancelarię Adwokacką Jakuba Kamińskiego usług prawnych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) za pośrednictwem serwisu www.adwokatkaminski.pl


§ 2. Znaczenie określeń użytych w regulaminie
 1) Regulamin -niniejsze zasady regulujące zasady i  warunki wykonania usług prawnych drogą elektroniczną, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego.
2) Kancelaria - Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński, adres siedziby:  87-100 Toruń, ul. Panny Marii 3/6, dzialajaca na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej Urzedu Miasta Torunia, NIP 956-213-02-09, Regon 340795832, będąca administratorem serwisu www.adwokatkaminski.pl.
3) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www. adwokatkaminski.pl.
4) Zamawiający - Użytkownik serwisu www. adwokatkaminski.pl ,  który po uzupełnieniu  Formularza Zgłoszeniowego przesyła zapytanie dotyczące porady prawnej oraz dokonuje na rzecz Kancelarii zapłaty ustalonego wynagrodzenia za usługę prawną.
5) Formularz zgłoszeniowy -  formularz zamieszczony na stronie www.adwokatkaminski.pl , w którym Zamawiający podaje wymagane dane oraz przedstawia problem prawny, którego rozwiązania ma dotyczyć porada prawna. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz udziela Kancelarii zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi.
6)Akceptacja wyceny zlecenia – zaakceptowanie przez Klienta Wyceny Zlecenia przedstawionej przez Kancelarię.
7) Odpowiedź na zapytanie –  wiadomość elektroniczną e-mail przesłana przez Kancelarię zawierająca informacje o wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi, terminie jej realizacji, a także ewentualnie określający dodatkowe warunki jej realizacji.
8)Porada prawna – usługa prawna świadczona przez Kancelarię za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie uzgodnionym przez strony zawierająca informacje dotyczące wybranego zagadnienia prawnego na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa.
9)Umowa o udzielenie porady prawnej – umowa zawierana pomiędzy Kancelarią a Zamawiającym w momencie dokonania przez Zamawiającego Akceptacji wyceny zlecenia i zapłaty ustalonego wynagrodzenia za udzielenie Porady Prawnej.


§ 3. Strony, zawartość serwisu i przedmiot świadczenia usług
1)Użytkownikami serwisu mogą być osoby pełnoletnie. Użytkownik przy korzystaniu z portalu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa.
2)Zawartość serwisu, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie Kancelarii. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Autora niedozwolone.
3) Użytkownicy uzyskane w portalu informacje i porady prawne otrzymują i wykorzystują jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.
4) Kancelaria świadczy za pośrednictwem Internetu usługi w zakresie pomocy prawnej, polegające na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz przygotowywaniu projektów dokumentów i pism procesowych na zasadach określonych w Regulaminie i w zakresie zagadnień prawnych wyszczególnionych w ofercie zamieszczonej na stronie www.adwokatkaminski.pl. Kancelaria może podjąć się wykonania innych usług niż opisane na stronie www.adwokatkaminski.pl za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez strony.
5) Umowa o udzielenie porady prawnej jest umową starannego działania. Kancelaria nie gwarantuje skutków ani osiągnięcia określonych efektów po zastosowaniu się do informacji udzielonych w Poradzie prawnej.
6) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z otrzymanych od Kancelarii dokumentów jedynie dla własnych potrzeb. Wszelkie materiały uzyskane przez Klienta w wyniku wykonania przez Kancelarię Umowy o udzielenie porady prawnej tj. w szczególności: opinie prawne, projekty umów oraz projekty innych dokumentów, a także pisma procesowe nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług podobnych do usług świadczonych przez Kancelarię na rzecz innych podmiotów.
7) Wszelkie informacje znajdujące się na stronie www.adwokatkaminski.pl oraz dokumenty przesyłane Zamawiającemu podlegają ochronie prawa autorskiego i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Autora. Dokumenty przesyłane Zamawiającemu nie stanowią dokumentu urzędowego i nie mogą być wykorzystywane jako dowód w postępowaniu sądowym.


§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania  Umowy o udzielenie porady prawnej
1) 1. Zamawiający kontaktuje się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że strony ustalą inne środki komunikacji na odległość.
2) Przesłanie przez Zamawiającego Formularza Zgłoszenie jest bezpłatne i wymaga:
a. zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
b. wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu wykonania umowy o udzielenie porady prawnej,
c. posiadania adresu poczty elektronicznej,
d. podania w formularzu prawdziwych danych identyfikujących Zamawiającego.
3) Kancelaria przesyła Zamawiającemu Odpowiedź na zapytanie zawierającą wycenę usługi prawnej (wynagrodzenie za wykonanie uslugi wraz z informacja o kwocie naleznego podatku VAT) i propozycję terminu jej realizacji na podany wcześniej adres poczty elektronicznej. Kancelaria nie odpowiada za podanie błędnych danych osobowych, w tym adresu e-mail przez Zamawiającego.
4) Brak odpowiedzi kancelarii w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od przesłania Formularza zgłoszeniowego z zapytaniem jest równoznaczny z niepodjęciem przez Kancelarię wykonywania usługi prawnej i z tego tytułu użytkownikom nie przysługują względem Kancelarii żadne roszczenia.
5) Umowa o udzielenie porady prawnej zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Zamawiającego Akceptacji wyceny zlecenia i terminu jego realizacji przez odesłanie odpowiedzi na wiadomość elektroniczną Kancelarii zawierającą wycenę usługi oraz zapłaty całości ustalonego wynagrodzenia.
6) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument (Zamawiający) jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych. Akceptując regulamin i dokonując wpłaty Zamawiający wyraża zgode na rozpoczęcie świadczenia przez Kancelarię usług, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, licząc od dnia zawarcia umowy. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, za które odpłatność zostanie ustalona na kwote wyższą niż 50 złotych zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. wykonywanie usługi może sie rozpocząć przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy tylko na wyraźne żądanie Zamawiającego (będącego konsumentem) przesłane na adres e-mail: biuro@adwokatkaminski.pl. Zamawiającemu będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o swiadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tylko wówczas gdy Zamawiający nie wyraził zgody na swiadczenie usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia.
7) Zamawiający upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT (wg stawki 23%) bez podpisu odbiorcy. Faktury są wystawiane na wyraźne żądanie Zamawiającego po podaniu Kancelarii wszelkich potrzebnych danych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP. Dane wpisane do formularza zgłoszeniowego powinny dotyczyć Zamawiającego i powinny być zgodne z rzeczywistością. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych danych. 5.Każda ze stron może bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o udzielenie porady prawnej .
8) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie. Oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane pocztą elektroniczną uważa się za złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w sposób, który pozwala adresatowi na zapoznanie się z jego treścią.
9) W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi a przed wykonaniem usługi wynagrodzenie zostanie zwrócone przez Kancelarię przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


§ 5 Zasady świadczenia usług
1) Usługi prawne drogą elektroniczną są wykonywane po zawarciu Umowy o udzielenie porady prawnej w określonym i wskazanym w Odpowiedzi na zapytanie terminie, którego bieg rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu dokonania zapłaty wynagrodzenia. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W przypadku płatności dokonanej na rachunek bankowy Kancelarii  bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia roboczego w którym płatność zostanie zaksięgowania na rachunku bankowym Kancelarii.
2) Zamawiający przesyła Zapytanie przy wykorzystaniu formularza „Formularz zapytania”. W formularzu tym Zamawiający przedstawia stan faktyczny, którego porada prawna ma dotyczyć w sposób możliwe najbardziej klarowny i wyczerpujący.  Kancelaria może odmówić wykonania wyceny usług i udzielenia Porady Prawnej jeżeli treść zapytania przesłanego za pomocą Formularza zgłoszeniowego będzie nieczytelna, niepoprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym lub sformułowana wadliwie lub też podany przez Zamawiającego adres e-mail będzie uniemożliwiał wysłanie odpowiedzi.
3)  W odpowiedzi na Zapytanie Zamawiający otrzymuje od Kancelarii z następującego adresu mailowego: biuro@adwokatkaminski.pl indywidualnie przydzielony link (hiperłącze) przekierowujący na stronę Centrum Rozliczeń Transakcji DOTPAY z uwzględnioną kwotą opłaty za zamawianą usługę. W razie wyboru tego sposobu płatności Zamawiający za pomocą przesłanego hiperłącza przechodzi na stronę DOTPAY i dokonuje płatności. Kancelaria przystępuje do wykonania zamawianej usługi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności od Centrum Rozliczeń DOTPAY. W wypadku płatności na rachunek bankowy Kancelarii wykonanie usługi następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu całości ustalonej kwoty na rachunku bankowym Kancelarii.
4) W przypadku konieczności uzupełnienia przez Zamawiającego stanu faktycznego o informacje niezbędne do udzielenia porady prawnej Kancelaria zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu poczty e-mail. Uzupełnienie stanu faktycznego nie stanowi nowego zapytania. Termin dla wykonania usługi biegnie od dokonania uzupełnienia informacji przez Zamawiającego.
5) Dodatkowe pytanie Zamawiającego traktowane jest jako nowe zapytanie.
6) Chwila udostępnienia Zamawiającemu Porady Prawnej jest chwilą wykonania usługi.


§ 6. Sposoby płatności za usługi Kancelarii za pośrednictwem Internetu
Zawarcie Umowy o udzielenie porady prawnej rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia następuje za pomocą systemu płatności elektronicznych DOTPAY zintegrowanego ze stroną www.adwokatkaminski.pl  lub za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy podany na stronie www.adwokatkaminski.pl .


§ 7. Warunki  techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną
Korzystanie z usług Kancelarii za pośrednictwem Internetu  wymaga  dostępu do  sieci Internet i komputera z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie witryn internetowych tj. przeglądarki internetowej. Strona internetowa www.adwokatkaminski.pl, a takze formularz zgloszeniowy w szczególnosci jest przystosowany do obslugi przegladarek typu Firefox 3.x, MS IE 8.x oraz Opera 10.x. Posiadanie oprogramowania wyzej wymienionego warunkuje poprawne wyswietlania danych zawartych na stronie, a takze mozliwosc wysylania danych do Kancelarii, niezbednych do wykonania umowy o swiadczenie uslug droga elektroniczna. Nieposiadanie wyzej wymienionego oprogramowania nie wylacza mozliwosci wyswietlania danych, lecz moze, w okreslony sposób, modyfikowac forme ich prezentacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie oraz funkcjonowanie formularzy znajdujących się pod adresem www.adwokatkaminski.pl  w wypadku korzystania z przeglądarek internetowych nie obsługujących skryptów znajdujących się na stronie www.adwokatkaminski.pl.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1) Reklamacja może być złożona pisemnie (listownie), telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@adwokatkaminski.pl Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego umożliwiające jego identyfikację.
2) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Otrzymanie reklamacji zostanie potwierdzone e-mailem na podany adres poczty elektronicznej Zamawiającego.


§ 9. Zasady odpowiedzialności
1) Zamawiający zobowiązuje się udzielić Kancelarii wszelkich informacji związanych z istotą usługi będącej przedmiotem Umowy o udzielenie porady prawnej pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Kancelarii z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie porady prawnej, jeżeli do tego niewykonania lub nienależytego wykonania dojdzie na skutek działania bądź zaniechania Zamawiającego lub osób trzecich.
3) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody których przyczyną jest wadliwe funkcjonowanie łącz teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, a także za szkody które  powstały na skutek wadliwego funkcjonowania urządzeń czy oprogramowania po stronie Zamawiającego.
4) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do strony Kancelarii spowodowanych przez przyczyny na które nie ma wpływu, w szczególności awarie łącz teleinformatycznych czy innych urządzeń i sieci, których Kancelaria nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
5) Kancelaria zastrzega  sobie prawo odmowy udzielenia Porady Prawnej  bez podania przyczyny, szczególnie w przypadkach gdy do udzielenia Porady Prawnej niezbędne jest zapoznanie się z treścią jakichkolwiek dokumentów nieprzekazanych przez Zamawiającego.. Wówczas uiszczona przez Zamawiającego kwota wynagrodzenia będzie podlegała zwrotowi w całości, przy czym w przypadku gdy użytkownik nie wskaże swojego numeru rachunku bankowego od kwoty tej użytkownik nie będzie mógł dochodzić odsetek za zwłokę.
6) Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na edycję i prezentację przez serwis treści zapytań oraz treści udzielonych odpowiedzi przy zastrzeżeniu, że nie będą one zawierały danych osobowych.
7) Kancelaria zastrzega sobie możliwość przerw technicznych w dostępie do witryny serwisu www.adwokatkaminski.pl bez podania przyczyny.


§ 10. Postanowienia końcowe
1) Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszane na stronie www.adwokatkaminski.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie www.adwokatkaminski.pl/regulamin.
2) W przypadku zmian Regulaminu użytkowników serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu z dnia, w którym przesłał do Kancelarii pierwszy formularz zgłoszeniowy zawierający zapytanie w danej sprawie.
3) W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG